Geloofszekerheid

 

Geloofszekerheid

Een vraag die veel gesteld wordt is:
Hoe kom ik aan de zekerheid dat God mijn zonden heeft vergeven?

Graag wijzen wij je hiertoe op de beloften van God en wat hij ons leert in de Bijbel.

 

God wijst niemand af die tot Hem komt en zijn zonden belijdt en laat

De voorwaarde die God van ons vraagt om ons Zijn Geest te geven is: onze zonden belijden aan God en onze zonden laten.

Om onze zonden te kunnen belijden moeten we onze overtredingen kennen en besef hebben van onze schuld tegenover God. Dit wil niet zeggen dat kinderen die niet tot hun verstand zijn gekomen niet in Zijn Koninkrijk komen. Jezus geeft zelfs een belofte voor de kinderen die tot Hem gebracht worden.

We hebben kennis nodig van onze zonden (zondekennis) en moeten deze zonden benoemen en belijden voor God:

Spreuken 28:13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.

Er staat: zal
Er staat niet: zal misschien
Er staat niet: zal over 30 jaar

 

Zoekt en je zult vinden

Als je vergeving zoekt bij God dan zal Hij je dit geven. Dat belooft Hij in Zijn Woord:

Jeremia 29:13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.

Lukas 11:
9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
11 En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?
12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?
13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

Er staat: zal
Er staat niet: zal misschien
Er staat niet: zal over 30 jaar
Er staat niet: laat jouw geloof eerst maar eens overwinteren…
Er staat niet: laat jouw geloof eerst maar eens beproefd worden

Wat rood is wordt in sommige kerken als aanvulling op Gods beloften toegevoegd waarmee muren tussen God en zijn kinderen worden opgeworpen.

Er staat: zal!

Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Dit zijn beloften in Gods Woord. Als je dit niet gelooft dan is dat ongeloof van je. Ongeloof veroorzaakt een obstakel tussen God en jou.

Als je tegen een kind zegt dat je hem of haar uit school een cadeau zal geven dan gelooft dat kind je op jouw woord als je een betrouwbaar persoon bent. Dat kind denkt niet:

‘zal het wel waar zijn?’
‘zal het wel voor mij zijn?’
‘ik krijg het dan misschien’
‘ik krijg het misschien na heel veel jaren’
‘ik het krijg het misschien nooit’

Dat kind denkt: ‘was de school maar uit want DAN krijg ik een CADEAU !’
Dat kind is er vol van want hij of zij vertrouwt je op jouw woord omdat je te vertrouwen bent.

Zullen wij dan God Die dé Getrouwe is niet op Zijn Woord geloven? Uiteraard wel. Wij mogen Hem niet wantrouwen want Hij is de Getrouwheid zelf.

Als Hij ons beloften geeft in Zijn Woord dan moeten wij deze geloven anders wantrouwen we Hem en is ons ongeloof een groeiend obstakel tussen God en ons.

Op de vraag van de discipelen: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? leert Jezus:
Mattheüs 18:3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

Van deze kinderen zegt Jezus in vers 14: Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.

God wil zelfs NIET dat je verloren gaat als je tot hem komt als een kind. God zal je aannemen en niet verwerpen als je op Hem vertrouwt als een kind.

Kinderen geloven wat je tegen hen zegt. Een kind zegt niet: “het geloof moet mij eerst geschonken worden, ik geloof mijn vader dan ook niet”. Dan zondigt zo’n kind tegen zijn vader omdat het kind zijn vader onbetrouwbaar vindt terwijl de vader betrouwbaar is.

Kinderen twijfelen niet aan de beloften van hun vader. Zo moet jij ook onze Vader geloven op Zijn Woord.
Twijfel is wantrouwen en zonde tegen God. Als je twijfelt over jouw geloofszekerheid dan maak je God onbetrouwbaar.

 

Oorzaken van geloofsonzekerheid

Oorzaken van geloofsonzekerheid zijn:
– onbeleden zonden,
– vasthouden aan zonden,
– onbeleden zondige tradities,
– vasthouden aan zondige tradities,
– twijfelen aan Gods beloften, twijfel maakt God onbetrouwbaar en is zonde,
– onbeleden verkeerde kerkelijke inzettingen,
– vasthouden aan verkeerde kerkelijke inzettingen.

Als je vasthoudt aan zonden, onbijbelse inzettingen of tradities dan zal dit een obstakel tussen God en jou blijven.

Sla de hand aan de ploeg, streef naar het leven zonder zonden, stop met bijvoorbeeld roddelen, verslaving aan mobiele telefoon / mode / drank / sport / auto’s / of welke verslaving dan ook die uw tijd opslokt ten koste van het onderzoeken van Gods Woord en het leven tot Zijn eer. Stop ook met verkeerde (kerkelijke) inzettingen of zondige tradities.

Richt je niet op jouw fouten, fouten in het verleden of wat er gebeurd is maar op het Koninkrijk van God anders ben je niet geschikt voor Zijn Koninkrijk zegt Jezus:

Lukas 9:62 En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

Zonden kunnen je terneer drukken maar mogen geen obstakel zijn voor jouw geloofszekerheid als je deze belijdt en laat. Dan mag je pleiten op Gods belofte:
Spreuken 28:13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.

God vraagt bekering / omkering en jouw belijden van je zonden. Dan zal Hij je genadig zijn. Dan vergeeft Hij terstond jouw zonden omdat de straf hiervoor gedragen is door Jezus. Dit wil niet zeggen dat je dat gelijk gevoelt maar dat moet je geloven omdat Hij ons dit leert in Zijn Woord. Anders wantrouw je God en maak je hem onbetrouwbaar en zondig je met dit wantrouwen.

Twijfel is ongeloof en zonde tegen God. Ook de zonde van twijfel vergroot de afstand tussen God en jou waardoor je de geloofszekerheid blijft missen.

Als een kind aan zijn vader zijn fouten erkent en om vergeving vraagt, zegt zijn vader dan: ‘ik zal het misschien later vergeven, misschien wel nooit’ ?
Uiteraard niet. Zijn vader vergeeft het DIRECT! Anders is het geen goede vader.

God vergeeft het ons ook direct anders is Hij geen betrouwbare Vader. Als je niet gelooft dat God, jouw Vader, je direct vergeeft dan maak je Hem onbetrouwbaar. We kunnen uiteraard wel de gevolgen van de zonden in ons leven mee dragen. Zoals ook David de gevolgen van zijn zonden in zijn leven heeft ervaren. Echter moeten we God op Zijn Woord geloven dat Hij ieder barmhartig is die zijn of haar zonden belijdt en laat.

 

Oproep tot bekering en belofte van vergeving

Leviticus 16:30b ..van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden.

Marcus 2:15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Psalm 130:
5 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
6 Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
7 Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
8 En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Ezechiël 18:23b is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve?

Marcus 4:20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd voud.

Hebreeën 10:17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.

Hebreeën 10:22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Als je geen schuld voelt (zondekennis heeft) lees dan Gods Woord en Zijn heilige wetten waaruit je kunt leren dat je zondig bent voor God. Als je jezelf voor God schuldig voelt dan heb je kennis van jouw zonden, zondekennis. Belijdt dan voor God dat je zondaar bent, benoem jouw zonden, vraag daarvoor vergeving en neem afstand van de zonden. Dan zal God niet meer aan jouw ongerechtigheden denken zoals Hebreeën 10:17 leert. Dan mag je in volle verzekerdheid van het geloof leven! Dat zal rust geven!

Als je na het belijden van jouw zonden en jouw vraag aan God om vergeving de geloofszekerheid mist dan komt dat omdat je twijfelt of God jou wel genadig wil zijn en nog aan jouw zonden denkt. Dit is een obstakel tussen God en jou. God zal er niet meer aan denken leert Hij. Hij wil dat wij Hem op Zijn Woord geloven dat Hij jouw zonden vergeven heeft en er niet meer aan denkt. Je mag dan niet twijfelen en aan jouw zonden blijven denken maar je moet je richten op het Koninkrijk van God in volle verzekerdheid van het geloof.

 

God biedt genade aan, je kunt het weigeren

Johannes 5:40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

God wil je redden maar je wilt misschien niet gered worden. Of je zegt dat je wel gered wilt worden maar je belijd je zonden niet, of je twijfelt aan Gods beloften. Je denkt misschien dat Gods beloften niet voor jou zijn.

 

God wil niet dat jij verloren gaat

Ezechiël 18:23a Zou Ik enigzins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de Heere HEERE;

1 Timotheüs 2:4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

Handelingen 17:30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

1 Johannes 2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

 

Zoekt en je zult vinden

Jeremia 29:13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.

Als je Gods Woord onderzoekt leer je de heiligheid van God en de schuld door jouw zonden kennen. Je leert dat je uit genade vergeving zult krijgen voor jouw zonden als je jouw zonden belijdt en laat.

 

Belijd jouw zonden en krijg vergeving

Door zonden, onbijbelse inzettingen en tradities wordt een blokkade opgeworpen voor jouw geloofszekerheid. Als je deze ontdekt door het onderzoeken van de Bijbel dan moet je er direct afstand van nemen, jouw zonden en verkeerde gewoonten of tradities direct belijden aan God en om vergeving vragen. Hij zal je dan barmhartig zijn zoals Johannes leert:

1 Johannes 1;9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Je kunt je zonden en onbijbelse inzettingen en tradities leren kennen door het onderzoeken van Gods Woord. Niet door het onderzoeken van alleen studies van mensen. Studies kunnen je op weg helpen of wijzen op jouw zonden maar je mag daar niet op bouwen. Je draagt zelf verantwoording voor jouw keuzes om wel of niet vast te houden aan zonden, zondige (kerkelijke) inzettingen of zondige tradities. Ook de links met studies op onze andere sites (zie de link onderaan de pagina) moet je zelf toetsen aan Gods Woord echter niet aan andere studies van mensen. Als je wilt bouwen op studies van mensen dan kunt je net zo lang zoeken tot je een studie vindt die jou goed uitkomt. Dat is echter geen onderzoek. We mogen niet bouwen op mensengeschriften maar alleen op Gods Woord. Naar wat je leert uit Gods Woord moet je ook handelen anders is jouw zoeken van God mogelijk tevergeefs.

 

Gehoorzaamheid geeft je zegen

Johannes 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

 

Rechtvaardige wordt nauwelijks zalig?

Er wordt wel geleerd dat de kans om zalig te worden zeer klein is met deze tekst: “de rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden”  uit 1 Petrus 4:18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

Het gaat hier om een rechtvaardige, in hebreews: צַדִּיק. Dit is iemand die God in alles gehoorzaam wil zijn en alle verkeerde dingen aflegt. Dit is een goed streven. Echter zalig worden als rechtvaardige door alleen te gehoorzamen is praktisch onmogelijk omdat er maar één Mens zalig kon worden door het gehoorzamen van de wet namelijk Jezus. Voor andere mensen is het onmogelijk om door gehoorzaamheid alleen rechtvaardig te worden omdat zij steeds weer zondigen.

De kerk leert vaak dat een rechtvaardige iemand is die zalig is. Echter klopt dit dan niet met de Bijbel omdat de rechtvaardige (die volgens de kerk dan al zalig is) dan nauwelijks zalig wordt. Dit is in strijdt met elkaar.

Gehoorzaamheid alleen geeft geen zaligheid. Alleen uit genade worden mensen na het belijden en laten van hun zonden zalig: Efeze 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

 

Ter afsluiting nog een keer deze tekst met Gods belofte van jouw geloofszekerheid:

1 Johannes 1;9
Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig,
dat Hij ons de zonden vergeve,
en ons reinige van alle ongerechtigheid.

 

Zie ook de pagina https://bijbelsefeesten.com/studies/ voor de overige studies.

 

Laat Gods Woord spreken en deel deze site via: