Nieuwjaar

Kalender van God of van paus Gregorius?

De actuele kalender is door paus Gregorius van de roomse kerk in 1582 ingevoerd. Hierop zijn door de roomse kerk de kerkelijke feesten bepaald. Met de haat tegen Gods volk Israël (antisemitisme) werden de Israëlieten, Joden, en iedereen die de Bijbel wilde volgen eeuwenlang verboden Gods profetische feesten te vieren volgens Gods kalender. De rooms / heidense kalender werd uiteindelijk in 1582 door de paus onder dwang verplicht gesteld met de bul inter gravissimas. Op deze rooms / heidense kalender, die tegen Gods Woord in gaat, zijn andere feesten dan Gods feesten en andere datums dan de HEERE leert vastgesteld.

De (roomse) kerk dacht dat zij de plaats van Gods volk Israël hadden gekregen (vervangingsleer). Onder dwang werd afstand genomen oudere kalenders en zeker van de van de Bijbelse kalender met Gods feesten en werd de heidense kalender met daarop de (roomse) feesten en datums doorgevoerd. Mede hierdoor zijn Gods feesten en Zijn kalender meer en meer vergeten. De HEERE leert ons in Zijn Woord Zijn profetische feesten te vieren volgens Zijn kalender. Deze profetische feesten zien op Jezus’ eerste komst en Zijn wederkomst waar gelovigen naar uitzien.

Rond het jaar 1700 zijn de protestantse landen overstag gegaan om deze rooms / heidense zonnekalender te volgen waardoor Gods kalender verder los is gelaten en intussen zelfs vaak geheel is vergeten door christenen.

De kerkelijke feesten vallen onder andere door het koppelen aan en verschuiven op de kalender van paus Gregorius niet meer gelijk met Gods feesten volgens Gods kalender met de (volle) maanstanden terwijl de Bijbel dit wel leert. Gods feesten kunnen en mogen daarom niet volgens de actuele kalender van paus Gregorius gevierd worden.

God leert dat Zijn maand Abib (ook genaamd Nisan) de eerste van de maanden van het jaar is, niet januari:

Esther 3:7 In de eerste maand (deze is de maand Nisan)….

Dit is de maand waarin Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonden van Zijn volk op het Pascha, de 14e Abib (rond maart / april). De 14e Abib valt altijd gelijk met volle maan.

Als u januari als eerste Bijbelse maand houdt spreekt u God tegen Die Zelf leert in Zijn Woord dat de maand waarin Zijn zoon Jezus gestorven is de eerste en de belangrijkste maand is. Dit is niet de maand van de afgod janus met januari.

Als mensen elkaar gelukkig/gezegend nieuwjaar wensen op 1 januari spreken zij God tegen die Zelf leert dat de maand waarin Zijn zoon Jezus gestorven is de eerste en de belangrijkste maand is en niet de maand van de afgod janus.

God kan niet gediend worden met een Rooms heidens nieuwjaar met januari (van de afgod janus) als eerste heidense maand! Door kerkelijk het roomse, heidense, jaar te beginnen stemt men (onwetend) in met het heidendom en veracht men Gods Woord dat leert dat de maand van Jezus’ sterven de eerste maand is. Men eert dan op dit punt (onwetend) meer de afgod janus dan de HEERE.

Het begin van het roomse / heidense jaar met de afgod janus (januari) kan en mag niet met God ingewijd worden in een kerkdienst. Dit is een God-onterende vermenging met het heidendom, een ‘knieval’ voor het heidense systeem met de afgod janus / januari als begin van het nieuwe jaar en een verachten van God Die leert wat de eerste maand is in Zijn Woord.

Door net zoals Paus Gregorius te leren dat januari de eerste maand van het jaar is wordt de Heere tegengesproken zoals Daniël in hoofdstuk 7:25 al profeteerde dat de HEERE tegengesproken zou worden en dat de wet en de tijden veranderd zouden worden:

Daniël 7:25: En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Hieronder zijn Gods maanden weergegeven zoals de Bijbel deze leert met daarnaast de maanden van de heidense kalender die door paus Gregorius van de roomse kerk in 1582 is ingevoerd en waar de kerkelijke feesten aan gekoppeld zijn.


De HEERE waarschuwt tegen vermenging met heidense elementen

In de Psalmen wordt ook gewaarschuwd tegen vermenging met heidenen en hun heidense gebruiken. Het gebruik van de kalender van Paus Gregorius is ook een heidens gebruik om ons van Gods kalender met Gods profetische feesten af te leiden, wat de duivel al eeuwenlang gelukt is. De duivel wil in deze tijd ook dat de gelovigen vast blijven houden aan de kalender van de paus en de (rooms) kerkelijke feesten om Gods kalender te vergeten en het zicht op Gods profetische feesten te ontnemen.

Psalmen 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken.

De HEERE leert ons om geen heidense elementen te vermengen met Zijn heilige inzettingen en Zijn feesten.

Roomse, christelijke of kerkelijke inzettingen die vermengd worden met Gods heilige inzettingen zijn figuurlijke afgodsbeelden die men dient. Onder andere het door de kerk met een kerkdienst of mis inwijden van het nieuwe heidense jaar op 1 januari is een gruwelijke God-onterende aanbidding van en buiging voor de roomse / heidense kalender van de paus.

Exodus 23:24 Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen, ook zult gij naar hun werken niet doen;

Jesaja profeteert dat in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde Gods maankalender met de nieuwe manen en Zijn sabbat, de 7e dag, weer gevolgd zal worden:

Jesaja 66:22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Dien de HEERE met Zijn hoogtijden volgens Zijn kalender, blijf Hem niet onteren met het elkaar gelukkig of gezegend nieuwjaar wensen en/of met een jaarlijkse kerkelijke inwijding in de kerk van deze God-onterende heidense kalender waarmee Gods kalender wordt vertrapt en de afgod janus wordt vereerd in plaats dat de HEERE wordt geëerd.

Een wereldse afspraak kan op een wereldse kalender gepland worden. De door God bepaalde datums voor Zijn feesten en jaar-indeling volgens Zijn kalender kunnen en mogen uiteraard niet gewijzigd worden naar andere datums op een heidense kalender en heidense jaarindeling.

Vermeng Gods inzettingen niet met het heidense Babylon.

Besef dat de eerste maand van het jaar volgens Gods Woord de maand is waarin onze Verlosser Jezus voor onze zonden is gestorven, de maand Abib (rond maart/april) en niet de maand van de afgod janus (januari).

 

Laat Gods Woord spreken en deel deze site via: